недеља, 21 јула, 2024

INICIJATIVA SSSS ZA IZMENE I DOPUNE ČLANA 188. ZAKONA O RADU

Smatrajući da sadašnja definicija člana 188. Zakona o radu ne pruža dovoljnu zaštitu sindikalnim predstavnicima i članovima sindikata pri obavljanju sindikalne delatnosti, što u praksi dovodi do njihovog masovnog stavljanja u nepovoljan položaj pri otkazivanju ugovora o radu od strane poslodavaca, Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je Socijalno ekonomskom savetu Inicijativu za izmene i dopune ovog člana Zakona o radu.
Kao posledica ove, nedovoljno jasne, odredbe u Zakonu, javljaju se česte zloupotrebe od strane poslodavaca: raspoređivanje sindikalnih aktivista na druge manje plaćene poslove, raspoređivanje u drugu organizacionu celinu, upućivanje na rad u drugo mesto rada, upućivanje na rad kod drugog poslodavca, proglašavanje tehnološkim viškom.
U skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzećima po preporuci br.143 o radničkim predstavnicima, član 188. Zakona o radu trebalo bi da štiti sindikalne poverenike, članove i predsednike od diskriminacije i zloupotrebe poslodavca.
SSSS upozorava da, dok se ne obezbedi prava zaštita i sloboda sindikalnog delovanja sindikalnim predstavnicima i članovima sindikata u preduzećima, socijalni dijalog u Republici Srbiji ostaje u krizi što može dovesti do toga da država na kraju ostane bez socijalnih partnera.

Related posts