субота, 13 априла, 2024

NOVI STATUT SAMOSTANOG SINDIKATA

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА   ГСП  БЕОГРАД

 

СТАТУТАРНА ПРАВИЛА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД“

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГСП „БЕОГРАД“

Београд, Кнегиње Љубице 29

У Београду, дана 13.06. 2019. године

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Синдикална организација Градског саобраћајног предузећа „Београд“ (у даљем тексту: Синдикална организација) је интересна организација запослених која се ангажује и бори на остваривању и заштити материјалних и социјалних права и социјалних права и унапређења друштвеног положаја свих чланова.

Члан 2.

Синдикална организација самостална је и остварује улогу кроз равноправне и партнерске односе са послодавцем и пословодним и државним органима и другим удружењима и међународним организацијама, користећи методе и средства синдикалног деловања и остваривања социјалног дијалога и борбе: јавног изношења мишљења, сарадње и преговарања, оспоравање, критике и тражење оставки, покретање судских спорова и организовања протестних скупова и штрајка.

Синдикална организација се неће ангажовати, нити се може користити за остваривање политичких циљева и интереса.

Члан 3.

Синдикална организација организује се у синдикату запослених у комунално-стамбеној делатности комуналаца Београда (назив гранског синдиката) Београда и Србије, синдикат општине Стари Град(назив општине), Савез самосталних синдиката Београд и Савез самосталних синдиката Србије,и међународним синдикалним организацијама.

Члан 4.

Синдикална организација и њени чланови свој рад и међусобне односе заснивају на  демократским принципима и добровољности, узајамности и солидарности као и договарању, усаглашавању и у одлучивању у складу са одредбама Статута Савеза синдиката Србије и ових правила.

 ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА И САВЕЗА СИНДИКАТА

Члан 5.

Учлањење радника врши се на основу слободно изражене воље у синдикалној организацији потписивањем приступнице.

Учлањењем у синдикалну организацију члан постаје чланом синдиката и Савеза Самосталних синдиката Србије.

Радник се може учланити у синдикалну организацију без обзира на своје политичке, верске и друге погледе и припадности.

Чланство у синдикалној организацији не искључује припадност другом синдикату, односно члан који припада и другим синдикатима може користити сва права осим да предлаже, да бира и да буде биран,осим у случајевима када постоји одлука одбора у органе синдиката која се односи на одређену област деловања.

Члану синдиката издаје се чланска карта, у складу са финансијским могућностима синдиката.

Скупштину и секретаријат подружнице Синдикалне организације чине чланови који морају бити минимум годину дана учлањени само у Самосталном синдикату.

Одбор Синдикалне организације чине чланови који морају бити минимум две године учлањени само у Самосталним синдикату.

Председник подружнице Синдикалне организације мора бити члан који је минимум три године учлањен само у Самосталном синдикату.

Председник синдиката Синдикалне организације мора бити члан који је минимум пет година учлањен само у Самосталном синдикату.

Приликом утврђивања да ли неки од чланова испуњава услове за горе наведене функције у Синдикалној организацији, сваки члан доноси потврду из службе обрачуна ГСП-а,коју предаје секретару синдиката.

Овај члан примењује се годину дана од усвајања ових правила.

Члан 6.

Директору предузећа, радницима са посебним овлашћењима и одговорностима на које је директор пренео своја овлашћења и функционерима у странкама и политичким партијама мирују права да бира и да буде биран.

 Члан 7.

Основна права и дужности члана су да:

 • Учествује у изграђивању ставова, закључака, одлука и аката Синдикалне организације којима се обезбеђује његов материјални, социјални и друштвени положај и правна сигурност,
 • Изражава своје интересе, усаглашава их учествује у активностима на припреми и закључивању колективног уговора,
 • Предлаже активности и коришћење средстава и метода и деловања и борбе Синдикалне организације и иницира организовање штрајка и учествује у штрајку ради остваривања и заштите својих интереса,
 • Образује се и оспособљава за синдикалну активност,
 • Буде информисан о активностима које се воде у Синдикалној организацији,
 • Бира чланове органа Синдикалне организације, синдиката и Савеза синдиката и буде у њих биран (осим у случајевима описаним у члану 5.),
 • Подноси предлоге и обраћа се органима синдикалне организације која је дужна да размотри и да се о њима изјасни најкасније у року од 15 дана,
 • Придржава се Правилима Самосталне синдикалне организације ГСП „Београд“, Статута синдиката и Статута Савеза синдиката Србије,
 • Плаћа чланарину.

Члан 8.

За своје чланове Синдикална организација се ангажује на остваривању:

 • 1. заштите права и цену рада из Колективног уговора;
 • 2. бесплатне правне помоћи и заступање и заштиту пред пословодним и органима управљања и судским органима из радног спора;
 • 3. права из заштите на раду
 • 4. помоћи из фондова Синдикалне организације;
 • 5. помоћи после елементарне непогоде а у складу правилника коришћења новчаних средстава и финансијских могућности описаних у члану бр.4 правилника;
 • 6. помоћи из штрајкачког фонда при организованом штрајку (уколико Синдикална организација поседује фонд);
 • 7. организованог снадбевања и набавка роба и пружања услуга;
 • 8. оспособљавањен за синдикалну активност;
 • 9. боравак у објектима синдикалног туризма, одмора и рекрације под повољнијим условима;
 • 10. заступање и заштиту свих синдикалних права из Правила Синдикалне организације, Статута Синдиката Србије и Статута Савеза синдиката Србиј

Члан 9.

Чланство у Синдикалној организацији Савезу синдиката Србије престаје иступањем или искључењем.

Члан 10.

Захтев за иступање из чланства  подноси се Одбору Синдикалне организације.

Протеком максимално три месеца од подношења захтева из става 1 овог члана, одбор Синдикалне организације то јест секретар синдиката издаје потврду послодавцу да престају својства члана као и сва права, повластице и обавезе члана утврђена овим Правилима и Статутом синдиката и  Савеза Синдиката Србије.

Члан 11.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Одбор Синдикалне организације на предлог председника синдиката, или секретаријата Синдикалне подружнице и доставља обрачунскј служби и члану који се искључује уколико се чланарина уплаћује преко платнг списка.

Члан се искључује из Синдикалне организације и Савеза синдиката Србије због неплаћања чланарине три  месеца узастопно и теже повреде ових Правила и Статута Савеза синдиката Србије којима се наноси штета Синдикалној организацији и Савезу синдиката и у другим случајевима и под условима утврђеним Статутом синдиката.

Члан има право жалбе на одлуку из става .2 овог члана у складу са Статутом синдиката у року од осам дана.

Даном коначности одлуке о искључењу, члану престају сва права и обавезе утврђење овим Правилима и Статутом синдиката и Савеза синдиката Србије.

Члан 12.

Даном престанка чланства због иступања и  искључења члан је дужан да секретаријату синдикалне подружнице погона-ОЈ врати чланску карту, а Синдикална подружница да чланску карту,предаје председнику подружнице а он предаје секретару синдиката.

Евиденцију о члановима који су вратили чланске карте и онима који не извршавају дужности члана, а нису вратили чланске карте води се у одбору и синдикалним подружницама Синдикалне организације.

Члан не може да се изчлани из синдиката док неизмири сва дуговања према синдикату.

Члан 13.

Синдикална организација ангажује се на остваривању права радника из рада и на основу рада утврђених законима и колективним уговорима и полазећи од ставова и одлука органа синдиката и Савеза Самосталних синдиката Београда, а посебно на:

 • 1. закључивању и примени појединачног колективног уговора;
 • 2. остваривању зарада на нивоу утврђене цене рада;
 • 3. унапређење услове рада и заштите на раду;
 • 4. заштите права радника у оквиру организационих и техничко-технолошких промена предузећа и остваривању права радника за чијим радом је престала потреба;
 • 5. остваривање права радника у поступку претварања друштвене и друге облике својине и откупљивању деоница и делова предузећа;
 • 6. јачању материјално-финансијске основе синдикалних видова одмора;
 • 7. организовању и унапређењу рекративног и других видова одмора;
 • 8. оспособљавању чланова и активности за остваривање права и дужности и улоге синдикалних организација;
 • 9. када је то неопходно организује и води протест или  штрајк радника;
 • 10. информисању радника, унапређењу система информисања у предузећу и редовном обавештењу чланства о активностима организације;
 • 11. унапређењу материјалног и социјалног положају инвалида рада и пензионисаних радника;
 • 12. залаже се за развој културе, уметности, рекреације, одмора и физичке културе;
 • 13. ангажује се и на остваривању и заштити и других интереса радника;
 • 14. ангажује се на унапређењу рада синдикалне централе и учествује у истом.
 • 15.учествује у раду виших органа синдиката и међународних организација.

Задатке из става 5. овог члана Синдикална организација остварује преко својих органа.

У реализацији својих задатака, одлука, ставова и закључака Синдикална организација користи методе и средства сарадње социјалног дијалога, преговарања, притисака, критике и оспоравања, тражења оставки и опозива,организовању протесних скупова-шетње и штрајкова.

Члан 14.

У оквиру синдикалне организације могу да делују и друге организације и удружења уколико њихови циљеви и програми деловања нису у супротности са Статутом Савеза Синдиката Србије и овим правилима.

Ради потпуније и свестраније  активности и остваривања права чланова у Синдикалној организацији, као облик деловања формирају се синдикалне подружнице.

У саставу Синдикалне организације-Самосталног синдиката ЈКП  ГСП „Београд“ организован је добровољни фонд-посмртни фонд Самосталног синдиката који има свој статут-правила свог председника и своје органе који су искључиво чланови Самосталног синдиката.

Статут посмртног фонда мора бити усклађен са овим правилима као саставни део истог.

У саставу Синдикалне организације-Самосталног синдиката ЈКП  ГСП „Београд“ организовани су и пензионери Самосталног Синдиката ГСП „Београд“ које је и сам  Самостални синдикат основао и  који су уједно и чланови Самосталног Синдиката и  имају свој подрачун при рачуну Самосталног Синдиката ГСП „Београд“ и без права учешћа и доношењу одлука.

Удружење пензионера Самосталног Синдиката ГСП „Београд“ дужно је да за све одлуке и било какве активности обавесте, консултују и траже сагласност, одобрење од председништва Самосталног Синдиката ГСП „Београд“, а председништво обавести одбор Синдикалне организације.

Нити једна одлука и промена не може бити спроведена без одобрења и сагласности Синдикалне организације Самосталног Синдиката  ГСП „Београд“.

Члан 15.

Синдикалне подружнице формирају се у погонима –РЈ 1. „Централа“ ; 2. „Дорћол“ ; 3. „Карабурма“ ; 4. „Космај“ ; 5. „Земун“ ; 6. „Нови Београд“ ; 7. ОЈ „Ц. Ремонт“ ; 8. „Сектор за исхрану и смештај“ ; 9. „Група Општа  Логистика“ ; 10. „Завод за исраживање и планирање развоја“ ; 11. „ПиУС“ ; 12. „Его“ ; 13. „Уговорени превоз и унутрашњи транспорт“ ; 14. „Сектор електро енергетике- ЕГО“ ; 15. „Сектор за тарифу и продају-Финансије“ ; 16. „Служба за контролу саобраћаја-ПиУС“; 17. „Сектор за саобраћај Космај“ ; 18. „ Сектор за саобраћај Карабурма “ ; 19. „ Сектор за саобраћај Нови Београд “ ; 20. „ Сектор за одржавање Земун“; 21. „Људски Ресурси“; 22. „Правни Послови“;

 1. „Корпоративна Безбедност“; 24. ОЈ „Интерна Ревизија“; 25. ОЈ“Општа Логистика“; 26. ОЈ „Инвестиције“.

ОРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 16.

Органи Синдикалне организације су Скупштина, Одбор, Председништво, Статутарни одбор, Надзорни одбор, Скупштина подружнице, Секретаријат подружнице.

Синдикална организација организује свој рад кроз комисије које предлаже и бира Одбор синдиката.

СКУПШТИНА

Члан 17.

Скупштина је највиши орган у облику организовања и деловања Организације Самосталног синдиката који има 83 члана.

Мандат скупштине је 5 година, најмање једном годишње се одржава састанак скупштине.

Скупштину чине чланови секретаријата синдикалних подружница сразмерно броју чланова,узимајући просек од јануара текуће године до месец дана до датума заказане скупштине. По функцији чланови скупштине су председник подружнице, секретар подружнице и члан одбора они улазе у укупан број чланова скупштине.

Одлуку о сазивању скупштине доноси Одбор синдикалне организације, на предлог председника синдиката.

Оdлуку о сазивању Скупштине,Одбор може донети на предлог 1/3 синдикалних подружница или оних синдикалних подружница које организују 1/3 чланства, у року од 30 дана уз услов да је предлог дневног реда за скупштину писано образложен и предати   председнику или секретару синдикалне организације.

Скупштина се мора сазвати на предлог 1 подружнице по питањима за која је скупштина задужена да одлучује и доноси одлуке, с тим што једна подружница не може 2 пута по истом питању да сазива скупштину уколико нема нове аргументе и доказе.

Члан 18.

Скупштина разматра и усваја извештај о раду и програму активности Синдикалне организације и извештај и план о материјално-финансијском  пословању Синдикалне организације и верфикује-потврђује избор чланова Одбора, бира Статутарни одбор, Надзорни одбор и председника синдикалне организације.

Скупштина такође разматра и доноси одлуке о разрешењу председника, чланова Статутарног и Надзорног одбора и може заузимати ставове о питањима од посебног значаја за остваривање и заштиту материјалног и социјалног положаја чланства.Скупштина пуноважно ради када седници присуствује више од половине чланова а одлуке доноси ако се за њих изјасни више од пола присутних.

Скупштина доноси одлуку о штрајку или одбор уколико га скупштина овласти.

ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 19.

Одбор синдикалне организације броји 23. члана

Одлуку о броју чланова одбора доноси стари сазив одбора.

Одбор је орган који руководи радом синдикалне организације. Председник синдикалне организације по функцији је члан одбора. Члана одбора немају подружнице у погону-Друштвени стандард, РиСИ и УПиУТ.

Члан 20.

Одбор из свог састава бира председништво, заменика председника, подпредседника, секретара, техничког секретара, благајника и порпарола на предлог председника Синдикалне организације.

Члан 21.

Одбор ради и делује на основу усвојеног плана и програма активности синдикалне организације на Скупштини.

Одбор на својим седницама разматра предлоге и мишљења из синдикалних подружница, заузима ставове и доноси одлуке са јасним смерницама за деловање чланства.Прати примену колективног уговора и закона којима се регулишу права из рада и по основу рада и предлаже мере и опредељује методе и средства деловања на остваривању и заштити материјалног и социјалног положаја чланства, покреће иницијативе који они воде и доноси одлуку о радном ангажовању цтручног сарадника за потребе одбора и Синдикалне организације.

 Члан 22.

Седнице Одбора сазива председник синдикалне организације најмање једном месечно,осим у изузетним случајевима и околностима а не дуже од два месеца.

Седница Одбора синдикалне организације мора се сазвати уколико то затражи 1/3 чланова одбора, председништво одбора, Синдикална подружница или виши орган Синдиката и Савеза синдиката,у року од десет дана у колико постоји писано образложен предлог предат синдикалној организацији.

Одбор пуноважно ради уколико састанку присуствује више од половине чланова а одлуке доноси ако се за њих изјасни већина присутних.

 Члан 23.

За свој неодговоран рад чланови одбора могу бити смењени од стране својих синдикалних подружница, а због неизвршења обавеза које су им поверене, или кршења Статута и ових правила.

Члан Одбора може оцењивати и рад других чланова када не доприносе остваривању задатака Одбора може покретати питање њихове одговорности.

Уколико је члан Одбора председник синдикалне организације, његова синдикална подружница га не може сменити већ само даје предлог скупштини за његово разрешење.

ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 24.

Број чланова Председништва одрђује Одбор својом одлуком а на предлог председника.

Председник и Секретар по функцији су чланови председништва. Председништво је извршни  орган Одбора синдикалне организације.

Члан 25.

Председништво спроводи ставове и одлуке Одбора,кординира рад синдикалних подружница,у оквиру овлашћења које је на њега пренео одбор доноси одлуке, упућује предлоге и захтеве одбора и синдикалне организације (надлежним органима у Предузећу, граду републици итд).непосредно се ангажује на припреми предлога и ставова за седнице одбора у чијим одлукама морају бити садржани иницијатива, мишљење и захтеви чланства и може именовати поверенике и формирати радна тела за поједине области деловања синдикалне организације(садржај и метод рада повереника и радних тела регулише се одлукама председништва).

СТАТУТАРНИ ОДБОР

Члан 26.

Статутарни Одбор Синдиката, је орган синдиката и има 5. члана, а председника бира из свог састава. Одбор даје тумачење овог Статута, анализира статутарна питања и на основу тога предлаже нова решења, уз обавезну консултацију адвокатске канцеларије Синдикалне организације.

Чланове Статутарног Одбора бира и разрешава Скупштина синдикалне организације.

Мандат чланова Статутарног Одбора траје пет година.

НАДЗОРНИ ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 27.

Надзорни одбор синдикалне организације броји 3. члана

Надзорни одбор врши надзор над финансијским и материјалним пословањем и руковођењем имовине синдикалне организације.

Надзорни одбор анализира усклађеност трошења средстава са програмском активношћу синдикалних подружница и синдикалне организације, остварује увид у расподели и коришћењу средстава, контролише да ли се чланарина уплаћује са одредбама правилника о материјалном-финансијском пословању, имовини и фондовима виших органа  синдиката  и предлаже мере за правилно спровођење политике финансирања и рационалну употребу средстава синдикалне организације.

Председник је дужан да на захтев Надзорног Одбора достави укупан износ уплате вишим органима синдиката на годишњем нивоу.

Писани извештај Надзорног одбора предаје се председнику Самосталног Синдиката, а сам извештај сматра се пословном тајном.

За прекршај предходног става члан Надзорног одбора може бити искључен из Синдикалне организације.

Надзорни одбор дужан је да једном годишње упозна одбор синдикалне организације са резултатом прегледа материјално-финансијског пословања и својим примедбама предлаже мере које треба предузети на остваривању плана прихода и расхода синдикалне организације.

Надзорни одбор нема надлежност над детаљима о расподели средстава, позајмица и помоћи по подружницама већ само да констатује колико је подружница добила а колико поделила збирно по месецима,водећи рачуна о заштити података о личностима сагласно законом.

Надзорни одбор врши преглед материјално- финансијског пословања по потреби, на захтев 1/3 синдикалних подружница или оних синдикалних подружница које организује 1/3 чланства, затим одбор синдикалне организације и органа синдиката и Савеза синдиката.

Надзорни одбор констатује да ли су председник и благајник синдиката радили у складу са одлукама, уколико није обавештава одбор о томе.

Уколико је председник синдиката радио по одлукама, Надзорни одбор од књиговође синдиката узима потребне финансијске податке збирно ради констатовања стања.

Одлуком одбора синдикалне организације ближе се одређује састав и начин избора чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор из свог састава бира председника.

Чланове Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина синдикалне организације.

Мандат чланова Надзорног одбора траје пет година.

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 28.

Председник синдикалне организације је уједно и председник Скупштине, Одбора и председништва синдикалне организације.

Председник представља и заступа синдикалну организацију, сазива и председава седницама скупштине, одбора и председништва синдикалне организације, прати и остварује увид у спровођењу ставова и одлуку скупштине, Одбора и председништва, усмерава рад и извршење задатака чланова одбора и председништва, стара се о благовременом информисању чланства и синдикалних подружница о раду скупштине, Одбора и председништва синдикалне организације, предлаже формирање радних група и комисија за изучавање појединих питања, као и мера и решења, контактира и преговара са представницима државних органа и пословодства и другим институцијама и остварује сарадњу и кординира рад са председницима органа синдикалних организација и подружница и обавља и друге послове које му повери скупштина, Одбор и председништво синдикалне организације.

У случајевима који нису предвиђени овим статутом председник је дужан да доноси одговарајуће одлуке о коме је дужан да упозна Одбор синдикалне организације.

Председник синдикалне организације је овлашћено лице за финансијско материјално пословање.Сви сегменти материјално финансијског пословања који нису регулисани овим Статутом регулисаће се одлукама Одбора синдикалне организације које потписује председник синдикалне организације.

За свој рад председник је одговоран скупштини синдикалне организације и дужан је да поштује одлуке Одбора Самосталног Синдиката ГСП „Београд“.

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

 Члан 29.

 Одбор бира заменика председника на предлог председника синдиката који обавља активности по налогу председника и помаже председнику у спровођењу одлука Одбора и  замењује председника у одсуству.

ПОТПРЕДСЕНИК

Члан 29а.

Одбор бира потпредседникa на предлог председника синдиката који обавља активности по налогу председника и помаже председнику у спровођењу одлука Одбора и може замењивати председника у одсуству.Председник доноси одлуку ко ће га замењивати у његовом одсуству, уколико је и заменик председника одсутан.

Потпредседник се бира на предлог председника синдиката уз обавезу да је председник (подружнице).

 СЕКРЕТАР

Члан 30.

Секретар припрема састанке Одбора синдикалне организације, непосредно се ангажује за спровођење ставова и одлука Одбора синдикалне организације, кординира рад са председницима подружница.

Секретар директно одговара за свој рад председнику синдиката и ради по налогу председника.

Секретар такође може да  замењује председника синдиката у његовом одсуству, на основу одлуке председника.

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Члан 31.

Технички секретар ради све послове по налогу председника синдиката и (онога ко га мења).

ПОTПАРОЛ

Члан 32.

По налогу Одбора а на предлог председника, припрема коференцију за штампу комуницира са новинарима, ради на информисању чланства, штампа билтене и новине синдиката и свих осталих видова информисања и ради као пиар.менаџер, припрема и остварује контакте са медијима уз сагласност са председником синдиката.

БЛАГАЈНИК

Члан 33.

Благајник обавља све благајничке послове за синдикалну организацију. Благајника верификује Одбор на предлог председника из Одбора синдикалне организације коме је и одговоран.

Благајник је дужан да сваког месеца извести председнике синдикалних подружница о висини средстава којима располажу,на основу одлуке председника синдиката.

Исто тако, благајник је дужан да уредно води евиденцију о утрошку средстава Одбора и по подружницама.

Благајник је поред председника синдикалне организације овлашћено лице за располагање финансијким средставима. Благајника овлашћује председник синдикалне организазије.

СКУПШТИНА СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

Члан 34.

Чланови Синдикалне подружнице бирају скупштину синдикалне подружнице, с размером броју чланова по организационим деловима (службама,одељењима  и итд).

Скупштина синдикалне подружнице погона и чине представници делова синдикалне подружнице, а секретаријат својим одлукама одређује број представника скупштине синдикалне подружнице и број чланова секретаријата.

Члан 35.

Мандат чланова скупштине је пет година, а најмање једном годишње се одржава састанак скупштине.

Одлуку о сазивању скупштине подружнице доноси секретаријат подружнице председник подружнице, одбор синдикалне организације, председник синдикалне организације или на захтев 1/3 чланова синдикалне подружнице.

Скупштина синдикалне подружнице пуноважно ради уколико састанку присуствује више од половине чланова а одлуке доноси ако се за њих изјасни већина присутних.

Члан 36.

Скупштина синдикалне подружнице разматра и усваја извештаје о раду и план рада синдикалне подружнице, извештај о материјално-финансијском пословању и план прихода и расхода синдикалне подружнице и доноси друге одлуке важне у раду синдикалне подружнице, такође бира председника, чланове секретаријата подружнице, бира члана одбора( уколико га има), предлаже председника синдикалне организације и представнике виших органа.Скупштина синдикалне подружнице такође разматра и доноси одлуке о разрешењу председника подружнице, члана секретаријата и члана одбора и опозиву чланова виших органа из наше организације.

Скупштина подружнице када разреши-замени председника подружнице или члана одбора, ако га има, писмено обавештава одбор Синдикалне организације који уважава-констатује промене представника подружнице.

СЕКРЕТАРИЈАТ СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

 Члан 37.

Секретаријат синдикалне подружнице је орган који руководи радом подружнице.

Председник је по функцији члан секретаријата.

Секретаријат од свијих чланова бира секретара синдикалне подружнице на предлог Председника подружнице и чланова секретаријата.

Члан 38.

Састанак секретаријата синдикалне подружнице сазива председник подружнице најмање једном месечно.

Састанак секретаријата  синдикалне подружнице мора се сазвати уколико то тражи 1/3 Чланова секретаријата, председник синдикалне организације или одбор синдиката.

Секретаријат синдикалне подружнице пуноважно ради ако састанку присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси ако се за њих изјасни већина.

Члан 39.

Чланови секретаријата имају једнака права и обавезе и одговорни су за свој рад председнику подружнице, председнику синдиката и скупштини синдикалне подружнице.

Члан 40.

Синдикална подружница разматра, даје мишљење и утврђује предлоге по питањима о којима ставове заузима и одлуке доноси одбор синдикалне организације, спроводи ставове и одлуке одбора синдикалне организације и ангажује се на решавању специфичних интереса чланова у делу синдикалне организације за које се формира.

Синдикална подружница остварује права и дужности у расподели дела чланарине која припада синдикалној организацији у складу са одлуком одбора и усвојеног годишњег финансијског плана Синдикалне организације и подружнице.Одлука о трошку средстава која припада подружницама доноси секретаријат те подружнице.

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

Члан 41.

Председник синдикалне подружнице погона-ОЈ представља и заступа синдикалну подружницу, сазива и председава састанцима скупштине подружнице и секретаријата подружнице, прати и остварује увид на спровођењу ставова и одлука секретарјата, стара се о благовременом информисању чланства о раду одбора синдикалне организације и обавља и друге послове које му повери секретаријат и одбор синдиката.

СЕКРЕТАР СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

Члан 42.

Секретар синдикалне подружнице погона-ОЈ припрема седницу секретаријата непосредно се ангажује на спровођењу ставова, одлука и закључка које доноси секретаријат, обезбеђује вођење записника на седницама секретаријата, и остале административне послове, замењује председника у време његове одсутности и обавља и друге послове које му повери секретаријат синдикалне подружнице.

ПОСМРТНИ ФОНД

Члан 43.

Посмртни фонд је саставни део Синдикалне организације Самосталног Синдиката.

Председник посмртног фонда обавезан је да ради по Правилнику Фонда.

Председник фонда одржава извршни одбор по потреби а најмање једном у шест месеци а Скупштину фонда једном годишње.

Председник Посмртног фонда обавезан је да упознаје Одбор Синдикалне организације о раду Посмртног фонда уколико има проблема или неких нових предлога везано за рад Посмртног фонда.

Права и обавезе председника Посмртног фонда регулише се Статутом Посмртног фонда који мора бити усклађен са одредбама Статута Синдикалне организације и одобрен од Одбора синдикалне организације.

 ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ

 Члан 44.

Истицање кандидата за председника и чланове секретаријата синдикалне подружнице, председника за скупштину синдикалне подружнице, председника и чланове одбора и надзорног одбора синдикалне организације и чланове органа синдиката и Савеза синдиката врши се на састанцима синдикалних подружница односно делова синдикалних подружница.

Члан 45.

Предлог кандидата за председника и чланове секретаријата усваја чланство на састанку синдикалне подружнице ако се састанак одржава по деловима секретаријата синдикалне подружнице.

Предлог кандидата за председника и чланова одбора синдикалне организације и чланове органа синдиката и Савеза синдиката усваја Одбор синдикалне организације.

Члан 46.

 Изборе у подружници прати члан председништва кога одреди Синдикална организација а избори се одржавају-врше тајним гласањем у подружници.

Избор председника, чланова секретаријата синдикалне подружнице, председника синдикалне организације и чланова Одбора,Статутарног одбора, Надзорног одбора синдикалне организације врши се на основу предлагања већег броја кандидата и тајним гласањем.Предлог за председника синдикалне организације који се бира из редова изабраних чланова одбора и предложених кандидата из погона-ОЈ Друштвеног стандарда и Завода и истраживање и Планирање развоја.

За председника и члана секретаријата синдикалне подружнице, председника синдикалне организације изабран је онај који добије највећи број гласова и да је за њега гласало више од половине укупног броја чланова синдикалне подружнице односно дела синдикалне подружнице и органа који  врше избор.

Избори се понављају за кандидате који нису добили потребну већину гласова и то за прва два кандидата која су добили највећи број гласова.

У другом кругу изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.Изузетно у другом кругу може бити изабран и кандидат који добије највећи број гласова без обзира на број присутних чланова.

Избори у синдикалној организацији и избори за органе синдиката се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то неопходан за рад организације и органа синдиката.Одлука о изборима у току трајања мандата доноси скупштина синдикалне организације.

Изузетно од овог члана, председнике подружница Сектор електро-енергетике ЕГО, Сектор за тарифу и продају-Финансије, Служба за контролу Саобраћаја – ПиУС , Сектор за саобраћај Космај, Сектор за саобраћај Карабурма, Сектор за саобраћај Нови Београд,  Сектор за одржавање Земун, „Људски Ресурси“, „Правни Послови“, „Корпоративна Безбедност“, ОЈ „Интерна Ревизија“, ОЈ“Општа Логистика“ и ОЈ „Инвестиције“ именује председник Синдиката, и то на предлог председника подружница: ОЈ „ЕГО“, Група Општа логистика, ОЈ „ПиУС“,  СП „ Космај “, СП „ Карабурма “, СП „ Нови Београд “ и Сектор за одржавање „Земун“. Именовање врши само председник Самосталног Синдиката према потреби синдиката.

Члан 47.

Мандат председника, секретара и чланова секретаријата синдикалне подружнице, председника и чланова Одбора, председништва одбора, Статутарног одбора, Надзорног одбора синдикалне организације, секретара, потпредседника и потпарола одбора синдикалне организације траје пет година.

Члан 48.

Разрешење са функције и опозива и престанак чланства у органима синдикалне организације и синдикалне подружнице врши се у складу са овим правилима и са Статутом Савеза синдиката Србије.

 Члан 49.

 Члан органа синдикалне организације може поднети оствку на чланство у опгану.

Опозив члана органа кога је непосредно изабрало чланство синдикалне организације врши чланство.

Опозив члана органа који није непосредно изабран од чланства врши орган који га је изабрао.

Предлог за опозив члана може покренути и чланство и орган синдиката који га је предложио за члана органа за чијег члана се опозив тражи.

Орган може опозвати свог члана уколико непосредно не присуствује седницама органа најмање три седнице узастопно, уз предходно обавештење организације која га је предложила за члана органа.

Члану органа се морају изнети разлози за опозив.

МАТEРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 Члан 50.

 Синдикат се финансира из чланарина и других извора прихода.

Висина чланарине је 1% од зараде, надокнаде и додатака које члан прима Синдикалне подружнице остварују учешће у расподели и право у управљању на једној половини чланарине од дела који остаје синдикалној организацији и уплаћене од чланова у синдикалној подружници, осим ако Одбор не донесе другачију одлуку.

Синдикална организација јединствено и синдикалне подружнице појединачно могу одлучивати да чланарина износи и више од 1%.

Повећан износ чланарине припада синдикалној организацији односно синдикалној подружници која је донела одлуку о повећању чланарине и користи се за финансирање  активности и формирање фондова за пружање помоћи чланова у заштити материјалног и социјалног положаја.

Члан 51

Ради унапређења рада синдикалне организације и остваривање интереса чланства  синдикта, запослених и других, Синдикална организација може оснивати, преузимати (самостално или у сарадњи са другим домаћим или страним правним лицима, удружењима и другима) привредна друштва, удружења, представништва, задужбине и фондације, спортска удружења и др.

Синдикална организација може формирати фондове за разне  намене (посмртни, штрајкачки, солидарности и друге) у циљу остваривања својих циљева.

Синдикална организација може самостално или у сарадњи са другим (синдикатима, синдикaлним централама, правним и физичким лицима, удружењима ) организовати чланство и сакупљати чланарину за организовања удружења будућих акционара, оснивати таква удружења а  у циљу  куповине споственог и других предузећа. Синдикална организација може од синдикалне чланарина куповати акције на своје име  и куповати и друге хартије од вредности.

Члан 52.

Финансијско пословање врши се на основу годишњег финансијског плана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Синдикална организација има својство правног лица. Синдикална организација има свој жиро рачун.

Средства синдикалних подружница воде се на подрачунима или у оквиру посебно устројене евиденције у којима се исказује средства којима располажу и расходи који остварују синдикалне подружнице.

 Члан 54.

Синдикална организација има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи текст: „Савез синдиката Србије“,синдикална организација Градског саобраћајног предузећа “Београд“ – I и у средини амблем савеза синдиката Србије.Текст печата је на српском језику исписан ћирилицом.

Члан 55.

Синдикална подружница исто тако има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи исти текст као и печат синдикалне организације стим што свака синдикална подружница има свој број исписан на крају текста и то:

II- „Централа“; III- „Дорћол“; IV- „Карабурма“, V-„Космај“; VI-„Земун“; VII- „Нови Београд“; VIII-OJ „Ремонт“; IX- „Сектор за исхрану и смештај“; X- ОЈ „Група Општа Логистика“; XI- „Завод за истраживање и планирање развоја“; XII- „ПиУС“; XIII- ОЈ „ЕГО“; и „Солидарност-Фонд“  Текст печата је на српском језику исписан ћирилицом.

Члан 56.

Штамбиљ је округлог облика на којима су исписани истоветни текстови као на печатима и синдикалних подружница и синдикалне организације.

Члан 57.

Седиште синдикалне организације је у улици Кнегиње Љубице бр. 29 у Београду.

Члан 58.

Мандат Скупштине и чланова Одбора може бити продужен највише за једну годину у изузетним ситуацијама  када је у питању заштита предузећа и очување радних места.(у складу са чланом 59. ових правила Статута)

 Члан 59.

Измене и допуне ових правила врше се на седници Скупштине Синдикале организације.У колико није могуће сазвати Скупштину због хитности / важности измене и допуне ових правила извршиће Одбор Синдикалне организације, а Скупштина ће потврдити измене Статутарних правила или их ставити ван снаге, на седници која ће бити одржана до краја текуће године.

 Члан 60.

 На питања која нису регулисана овим правилима и која су у супротности са Статутима виших органа директно ће се примањивати одредбе Статута синдиката комуналаца Београда, Статута комуналаца Србије и Статута С.С.С. Србије.

Члан 61.

Даном доношења ових статутарних павила престају да важе сва досадашња статутарна правила Синдикалне организације Градског саобраћајног предузећа  „Београд“.

у Београду, дана 13.06.2019.године

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАД СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА   ГСП  „БЕОГРАД“

 

                                                           

ПРЕДСЕДНИК

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГСП „БЕОГРАД“– САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

____________________

Зоран Антић

13.06.2019. године

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Related posts